head
 
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสาร

km
 

Site counter

 

 

 

logoimage
       
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 


"ประมวลภาพ 90 ปี การสาธารณสุขไทย "

blpinkเรียน  ผู้รับผิดชอบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข  รายงวด (ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน)
           ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ได้มีหนังสือที่ สธ 0205.03.2/524  ลงวันที่ 8  เมษายน  2552   ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานกิจกรรมสาธารณสุข รายงวด (ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ  2552  นั้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ขอยกเลิกหนังสือดังกล่าว
           เนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดได้จัดส่งฐานข้อมูลผู้รับบริการที่สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน จากจังหวัดเข้ามาที่ส่วนกลางแล้วนั้น และสำนักโรคติดต่อทั่วไปได้พิจารณาข้อมูลแล้วและขอใช้ข้อมูลการได้รับวัคซีนจากฐานข้อมูลดังกล่าว  ส่งผลให้จังหวัดไม่ต้องรายงานกิจกรรมสาธารณสุขรายงวด เข้าส่วนกลาง ในปีงบประมาณ  2552 แล้ว
          จึงขออภัยจังหวัดมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ขอให้ส่งรายงานเข้ามาอีก เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องการประสานงาน สำหรับหนังสือแจ้งยกเลิกการรายงานดังกล่าว จะส่งตามมาภายหลัง
                                                                   กลุ่มพัฒนาข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ
                                                                   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย (21/04/2552)

   
ข้อมูลบริการ >>
       
 
 bullet สถิติประชากร
 
bullet ข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ
   
bullet ข้อมูลประชากรกลางปี
bullet ขัอมูลมาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
bullet ข้อมูลการเกิด
bulletขัอมูลทรัพยากรสุขภาพ
bulletข้อมูลการป่วย
bullet ข้อมูลเพื่อการกำกับติดตาม
bulletข้อมูลการตาย
       
link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูมิ

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล

blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย
blpink ค้นหารหัส ICD-10 WHO
blpink ระบบข้อมูล HealthyThailand 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1000 โทรสาร. 02-591-8627