กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการยาเสพติด


ขั้นตอนในการจัดทำแผน

1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข

2. พิจารณาความเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ

3. ประชุมหารือร่วมกับ กรม/หน่วยงานเจ้าภาพของกลยุทธ์หลักตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง

4. ประชุมระดมความคิดเห็นสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

1) กำหนดวิสัยทัศน์

2) กำหนดพันธกิจ

3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

4) กำหนดเป้าประสงค์

5) กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

6) กำหนดกลยุทธ์

5. ร่วมประชุมกับกรม/กอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายการให้ปริการของกระทรวง

6. กำหนดเป้าหมายการให้ปริการและผลผลิตระดับกรม

7. กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

8. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร่างแผนฯ

9. เสนอผู้มีอำนาอนุมัติให้ใช้แผน

10. ดำเนินการตามแผน

11. กำก้ับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน หรือเป็นรายไตรมาส และ รวบรวมผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม

12. ปรับ / ทบทวนแผน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2หรือ เมื่อจำเป็น

แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนยาเสพติด