head
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสารฯ
km
 

Site counter

 

 

 

 

logoimage
 

image bullet กลุ่มพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ

การจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ ในลักษณะแนวราบ  ลดขั้นตอนการบริหาร แต่ละกลุ่มบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ  ผสมผสานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ/เวชสถิติ และด้านวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ  มีหน้าที่

1.1 พัฒนาฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ  ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ประกอบด้วย
              1) ฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ  ได้แก่ ฐานข้อมูลปะชากร ฐานข้อมูลการเกิด
              2) ฐานข้อมูลการตาย ข้อมูลสภาวะสุขภาพ  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
1.2    การจัดทำดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ  เช่น ดัชนีชี้วัดภาระโรค
1.3    ศึกษา วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ให้สอดคล้องกับฐานข้อมูล         และตัวชี้วัดด้านสุขภาพ  ประกอบด้วย
             1) ระบบข้อมูลตาย
             2) ระบบข้อมูลเกิด/ตาย โดยการเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย
1.4    พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับฐานข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อน          สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานะสุขภาพร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5    พัฒนาวิชาการและคุณภาพข้อมูล          โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         ให้มีความรู้และสามารถพัฒนาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
1.6    พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล   เพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูล
1.7    ทำการสำรวจ และวิจัย เพื่อทราบถึงปัญหาสภาวะสุขภาพของประชาชน
1.8    บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล          ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน  ปรกอบด้วย
             1)  ข้อมูลประชากร
             2)  ข้อมูลการเกิด
             3)  ข้อมูลการตาย
1.9    วางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล  และข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ
1.10  วางระบบบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูม

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล
blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1495 โทรสาร. 02-591-8627 http://healthdata.moph.go.th