การจดทะเบียนและรายงานการตาย
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่า เจ้าบ้านหรือผู้
พบคนตายต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ หากเป็นการตายในสถานพยาบาล แพทย์ประจำโรงพยาบาลผู้ดูแลก่อนตายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) เพื่อให้ญาตินำไปแจ้งการตายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น/อำเภอ และเชื่อมโยงระบบเข้าฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อมูลการตาย และสาเหตุ
การตาย จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากระบบการจดทะเบียนการตาย ของคนตายทุกคนที่ญาติแจ้งการตาย จะมีความครอบคลุมการตายทั้งในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล นำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถิติการตายของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวพบว่า คุณภาพของสาเหตุการตาย ยังคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่มาก เนื่องมาจากการตายนอกสถานพยาบาลประมาณร้อยละ 65 ของการตายทั้งหมด ผู้ให้สาเหตุการตายจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามการตายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล สาเหตุการตายก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักการขององค์การอนามัยโลก หรือตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 และยังพบว่าเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย หรือสาเหตุการตายคลุมเครือไม่ชัดเจน

เพื่อให้การเขียนสาเหตุการตายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ลงในหนังสือรับรองการตาย และภาษาไทยที่นำไปลงสาเหตุการตายในมรณบัตรถูกต้อง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็นคู่มือสำหรับการเขียนสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย สำหรับให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กันยายน 2549