Screening coverage 20. ร้อยละของ สอ.และ รพ.สต. ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 4 เกณฑ์
คำนิยาม การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง สอ. และ รพ.สต. มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนดครบ ทั้ง 4 เกณฑ์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เครื่องมือแพทย์ และวัตถุเสพติด
การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ หมายถึง บรรจุภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีลักษณะสามารถป้องกัน คุ้มครอง ห่อหุ้มสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้ยุบ สลาย เสียรูป หรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้คงสภาพลักษณะของสินค้าให้เหมือนเมื่อผลิตออกจากโรงงานให้มากที่สุด และสามารถรักษาคุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ลักษณะปกติของบรรุภัณฑ์ของปลากระป๋อง คือ กระป๋องไม่บุบ บวม หรือขึ้นสนิม เป็นต้น
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีข้อความบ่งบอกถึงความโอ้อวดเกินจริง หมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ชวนเชื่อให้ผู้บริโภคหลงซื้อได้ง่าย เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ว่ามีสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ หรือ กินกาแฟแล้วสามารถลดความอ้วนได้ หรือ ใช้เครื่องสำอางแล้วผิวขาวขึ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้คู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ประกอบการดำเนินงานได้
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สอ และ รพ.สต. ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลจำนวนตัวเลขที่ สอ และ รพ.สต. ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหารปลอดภัย ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 4 เกณฑ์ จากแบบสำรวจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 4 เกณฑ์ (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ
แหล่งข้อมูล สถานีอนามัย/ รพ.สต. 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวน สอ และ รพ.สต. ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รายการข้อมูล 2
B = จำนวน สอ และ รพ.สต. ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/ B) X 100
การรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลจำนวนตัวเลขที่ สอ และ รพ.สต. ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหารปลอดภัย ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด ทั้ง 4 เกณฑ์ จากแบบสำรวจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามเกณฑ์
ที่กำหนด ทั้ง 4 เกณฑ์ (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำขึ้นมาเอง) เป็นภาพรวม แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมา Key ลงในระบบข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicator) ของกระทรวง
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 75 จังหวัด
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicator) ของกระทรวงสาธารณสุข ทุก 6 เดือน โดยรายงาน เป็นผลงานสะสม
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 75 จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำข้อมูลผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานมา วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ และปัญหาของงาน คบส. ของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน คบส. ในปีต่อไป และสำนักงานคณะกรรมการควรจะสนับสนุนอะไรให้กับ รพ.สต. เพิ่มเติมบ้าง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคบส. ของ รพ.สต. ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านที่ 5 ของ รพสต. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข