Screening coverage 5. ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะ pre-DM หรือ DM ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง แล้วพบว่ามีความเสี่ยง
คำนิยาม จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีภาวะ Pre-diabetes หรือ เบาหวาน (DM) และพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 1 ข้อ ขึ้นไป หมายถึง จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีภาวะ Pre-diabetes หรือ DM ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง แล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป (แบบคัดกรองความเสี่ยง, ภาคผนวก ตามหนังสือ“แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในสถานบริการและในชุมชน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากสำนักโรคไม่ติดต่อ http://ncd.ddc.moph.go.th/servicelink/e-book3.htm)
จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีภาวะ Pre-diabetes หรือ เบาหวาน (DM) ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองครบทุกข้อ หมายถึง จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ที่มีภาวะ Pre-diabetes หรือ DM และได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ที่มีข้อมูลประเมินความเสี่ยงครบทุกข้อ ทั้งหมด
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ pre-DM หรือ DM
วิธีการจัดเก็บข้อมูล คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตามแบบคัดกรองความเสี่ยง ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคน ที่มีภาวะ Pre-DM หรือ DM
แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (สอ./ศสช./รพ./ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม./หน่วยบริการของสำนักการแพทย์ กทม.) 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวนประชาชนไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ Pre-DM,DM และพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 1 ข้อขึ้นไป
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนประชาชนไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป มีภาวะ Pre-DM,DM ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองครบทุกข้อ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
การรายงานผลการดำเนินงาน 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./สอ./ศสช.) ในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานผ่านระบบ KPI ของกระทรวงสาธารณสุข รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน )
2. สำนักอนามัย และ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล / ศูนย์บริการสาธารณสุข / หน่วยบริการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานผ่านระบบ KPI ของกระทรวงสาธารณสุข รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน )
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (สคร.) ติดตามประเมินการดำเนินงานของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ส่ง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน)
4. สำนักโรคไม่ติดต่อ ประเมินผลการดำเนินงานสรุปรายจังหวัด / เขต และภาพรวมประเทศ ส่ง กองแผนงาน กรมควบคุมโรค และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน)
5. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประมวลผลภาพประเทศ
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โปรแกรม PPIS)
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน สถานบริการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยง บันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม PPIS (สปสช.) เป็นข้อมูลสะสม (ทุก 6 เดือน)
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (จากระบบ PPIS)
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ใช้สำหรับวางแผนเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดโรค