แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 1. ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง
ผลผลิตที่ 13 โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชนเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ตัวขี้วัด 13.2 อัตราเพิ่มของการเข้ารับริการการรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงลดลง
คำนิยาม -จำนวนประชากรไทยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ด้วยโรคเบาหวาน หรือโรคที่อยู่ในรหัส E10-E14 (ICD10) หรือ ความดันโลหิตสูง หรือโรคที่อยู่ในรหัส I10-I15 (ICD 10)โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งหมด -จำนวนประชากรกลางปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จากการสำรวจ
เกณฑ์เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 3
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรไทยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง หรือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สปสช/รพช./รพท./รพศ.
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล (ฐานข้อมูล 12 แฟ้ม) 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนประชากรไทยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ด้วยโรคเบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูงทั้งหมด - จำนวนประชากรไทยกลางปีในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนประชากรไทยกลางปีในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล รพช./รพท./รพศ.
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความถี่ในการจัดเก็บ 1 เดือน
ความถี่ในการรายงาน 6 , 9, 12 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ฯ (สำนักบริหารการสาธารณสุข)
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล นายแพทย์อุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์ นางสุรีย์พร องอาจอิทธิชัย โทร 0 2590 1803
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ