แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 1. ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง
ผลผลิตที่ 13 โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชนเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ตัวขี้วัด 13.1 ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (pre-diabetes) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน (diabetes) ไม่เกินร้อยละ 5
คำนิยาม จำนวนประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะเสี่ยงต้อเบาหวาน(pre-diabetes,FCG/FPG 100-125 mg/dl) จากการคัดกรองเบาหวานในปี 2553 และได้รับการตรวจเลือดในปี 2554 แล้วพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน (diabetes,FPG >/ 126 mg/dl)
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน แล้วมีภาวะเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre-diabetes, FCG/FPG 100-125 mg/dl) ในปี 2553
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตรวจเลือด (Fasting capillary blood glucose หรือ Fasting plasma glucose)ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (pre-diabetes, FCG/FPG 100-125 mg/dl )
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สปสช/สนย.
แหล่งข้อมูล รพสต./รพช./รพท./รพศ. 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre-diabetes, FCG/FPG 100-125 mg/dl) จากการคัดกรองเบาหวานในปี 2553
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป (บุคคลเดิม) ได้รับการตรวจเลือดในปี 2554 แล้วพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน (diabetes,FPG > 126 mg/dl) ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล รพสต./รพช./รพท./รพศ.
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความถี่ในการจัดเก็บ 1 เดือน
ความถี่ในการรายงาน 6 , 9, 12 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ฯ (สำนักบริหารการสาธารณสุข)
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล นายแพทย์อุสาห์ พฤติจิระวงศ์ นางเพชรชมภู พันธุ์เปรมเจริญ โทร 0 2590 1803
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ