แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 1. ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
ตัวขี้วัด 12.1 ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ขนาด 200 เตียง (โรงพยาบาลมาบตาพุด)
คำนิยาม การก่อสร้างโรงพยาบาลมาบตาพุด เป็นไปตามงวดเงินและงวดงานที่กำหนดตามสัญญาในปีงบประมาณ 2554
เกณฑ์เป้าหมาย 1 แห่ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย การก่อสร้างโรงพยาบาลมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล -
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (โรงพยาบาลมาบตาพุด) 
รายการข้อมูล 1
การเบิกจ่ายเงินตามงวดที่กำหนด
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองจังหวัด (โรงพยาบาลมาบตาพุด)
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.)
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.)/ โรงพยาบาลมาบตาพุด จ.ระยอง
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางศุภรดา รอดอาตม์ โทร 02 590 1754 นางณปภัช นฤคนธ์ โทร 02 590 1687 สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) นางสุดา พะเนียงทอง โทร 038 967415-7 ต่อ 225 นางสายจิตร์ สุขศรี โทร. 038 967415-7 ต่อ 225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หมายเหตุ