แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
ตัวขี้วัด 1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
คำนิยาม เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า โดยดำเนินการตรวจสอบ 3 กิจกรรม คือ 1. สุ่มตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและชุดทดสอบเบื้องต้น (รวมถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อการดำเนินการเรื่องร้องเรียน) 2. ตรวจสอบฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 91
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน มีการตรวจสอบฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบการโฆษณา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากผลรวมของจำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน/ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง/โฆษณา
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค) 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ + จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการตรวจสอบ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง + จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบโฆษณา แล้วพบว่า มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
รายการข้อมูล 2
B= จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางณปภัช นฤคนธ์ นางสาวพวงผกา มะเสนา นางสุรีย์พร องอาจอิทธิชัย โทร 0 2590 1687,1803
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หมายเหตุ