แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 10 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ตัวขี้วัด 10.2 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
คำนิยาม จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 5
เกณฑ์เป้าหมาย จำนวน 2,821 คน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 5
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบข้อมูลของ สบพช.
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
แหล่งข้อมูล สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) /สถาบันการศึกษา 
รายการข้อมูล 1
จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 5
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง (เดือนมิถุนายน 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
คุณสุกิจ ภู่รัก โทร. 02 590 1980
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ