แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 10 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ตัวขี้วัด 10.1 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
คำนิยาม จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์เป้าหมาย จำนวน 944 คน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนนักศึกษาแพทย์เข้าใหม่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบข้อมูลของ สบพช.
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
แหล่งข้อมูล สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) / สถาบันร่วมเพื่อผลิตแพทย์ 
รายการข้อมูล 1
จำนวนนักศึกษาแพทย์เข้าใหม่
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง(มิถุนายน 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
คุณสุกิจ ภู่รัก โทร. 02 590 1980
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ