แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 9 โครงการพัฒนาอาจารย์
ตัวขี้วัด 9.4 อบรมระยะสั้น
คำนิยาม การเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและการวิจัย การบริหารและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/สาขา ตามหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงาน ซึ่งรวมทั้งการศึกษาดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
เกณฑ์เป้าหมาย 20 ทุน (คน)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์/บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบข้อมูลของสถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
แหล่งข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก 
รายการข้อมูล 1
อาจารย์/บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อบรมระยะสั้น
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานที่รายงาน สถาบันพระบรมราชชนก/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
คุณสุธีรา งามวาสีนนท์ โทร. 02 590 1812
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
หมายเหตุ มาตรการ/แนวทางในการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดสำเร็จ สถาบันพระบรมราชชนนก ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และกำกับดูแลติดตามให้ผู้รับทุนได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยมีสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ และการดูแลข้าราชการที่ไปฝึกอบรม