แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 9 โครงการพัฒนาอาจารย์
ตัวขี้วัด 9.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
คำนิยาม จำนวนนักศึกษา (อาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ที่รับทุนเข้าศึกษาในปี 2554
เกณฑ์เป้าหมาย 24 คน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่รับทุนเข้าศึกษาในปี 2554
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบข้อมูลของสถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
แหล่งข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก 
รายการข้อมูล 1
จำนวนนักศึกษาที่รับทุนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาอาจารย์ในปี 2554
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานที่รายงาน สถาบันพระบรมราชชนก
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
คุณสุธีรา งามวาสีนนท์ โทร. 02 590 1812
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
หมายเหตุ มาตรการ/แนวทางในการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดสำเร็จ 1. ให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจัดทำแผนพัฒนาบุคลกรในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ในการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในต่างประเทศ