แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 1.ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง
ผลผลิตที่ 8 ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม
ตัวขี้วัด 8.2 ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพได้รับการประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน
คำนิยาม ภาคีเครือข่าย หมายถึง ภาคีเครือข่ายระดับตำบล ภาคีเครือข่ายระดับตำบล หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรในตำบลที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน โดยมี รพ.สต. เป็นผู้ประสานงานหลัก เช่น หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาชน / องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น การประสาน สนับสนุน หมายถึง การกระทำต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายเกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ (ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยระดับชาติ)
เกณฑ์เป้าหมาย 75 เครือข่าย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายระดับตำบล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมจากรายงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ภาคีเครือข่ายระดับตำบล) 
รายการข้อมูล 1
จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการประสานสนับสนุน
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางเพชรชมภู พันธุ์เปรมเจริญ นางสาวพวงผกา มะเสนา นางสาวอิศราวดี ศรีนพคุณ โทร. 02 590 1803
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หมายเหตุ