แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. เป้าหมายการให้บริการสป. 3.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 7 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวขี้วัด 7.4 ร้อยละของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
คำนิยาม หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค (OP Normal/PP) ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีรับรองให้อาศัยอยู่ถาวร เลขบัตรประจำตัวบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3,4,5,8 และกลุ่มบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา เลขบัตรประจำตัวบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6,7,0 )
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการ ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 3 แห่งได้แก่ ราชวิถี เลิดสิน นพรัตนราชธานี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการจัดสรรเงิน
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กลุ่มประกันสุขภาพ
แหล่งข้อมูล ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค (OP Normal/PP) ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนหน่วยบริการ ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ ราชวิถี เลิดสิน และนพรัตน์ราชธานี ที่ขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รายงาน กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง (เดือนกันยายน 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางณัฐินี บัณฑะวงค์ นางแก้วตา ธานีรัตน์ โทร. 0-2590 -1557
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ