แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 7 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวขี้วัด 7.3 ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
คำนิยาม ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการใน รพสต./รพช./รพท./รพศ.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่กำหนด
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 85
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มารับบริการในสถานบริการที่กำหนด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อบริการที่ได้รับใน รพสต./รพช./รพท./รพศ.
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักบริหารการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล สำนักบริหารการสาธารณสุข (สถานบริการ/ประชาชน) 
รายการข้อมูล 1
A = ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการใน รพ.สต./รพช./รพท/รพศ.
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนประชาชนผู้มารับบริการที่สุ่มทั้งหมดในบริการใน รพ.สต./รพช./รพท/รพศ.
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ประชาชนที่มารับบริการ รพ.สต./รพช./รพท/รพศ.
หน่วยงานที่รายงาน สำนักบริหารการสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง (เดือนกันยายน 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางธัชนัน สิงหทัต นางเพชรชมภู พันธุ์เปรมเจริญ นางลดาวัลย์ นกหมุด โทร. 0 2590 1636, 0 2590 1803, 0 2590 1642
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ