แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 7 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวขี้วัด 7.2 ร้อยละสถานบริการทุกระดับผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO, และระบบมาตรฐานอื่นๆ)
คำนิยาม สถานบริการ หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง โรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ หรือได้รับการรับรองคุณภาพระบบใดก็ได้ เช่น HCQA, HA,HCQA : Hospital Care Quality Award หมายถึง รางวัลประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (PHSS) กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมตรวจประเมินและได้รับการตรวจประเมินจาก สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านเกณฑ์การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 80
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจาก web site (สรพ.) ผลการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักบริหารการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล สำนักบริหารการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวน รพ.ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ที่ได้รับการรับรอง (HA/ISO) หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด (HCQA) ระบบใดระบบหนึ่ง
รายการข้อมูล 2
B = จำนวน รพ. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล รพศ./รพท./รพช.
หน่วยงานที่รายงาน สำนักบริหารการสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางธัชนัน สิงหทัต นางเพชรชมภู พันธุ์เปรมเจริญ นางวิราณี นาคสุข โทร. 0 2590 1636, 0 2590 1803, 0 2590 1642
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ