แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 4. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 7 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวขี้วัด 7.1 จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
คำนิยาม จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์เป้าหมาย 42,661,200 คน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลจาก website สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แหล่งข้อมูล website ของ สปสช./ สถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://report2.nhso.go.th/dbhinso_46/Hinso_oc.asp 
รายการข้อมูล 1
จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุกเดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางนภาลัย เล็กเริงสินธุ์ โทร 0-2590-1580
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ