แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่
ผลผลิตที่ 6 ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่
ตัวขี้วัด 6.2 ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
คำนิยาม - ระบบบริการสุขภาพ ในที่นี้หมายถึง ระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และเฝ้าระวังโรค มี 4 ระบบดังนี้ 1. โรคระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพได้แก่มาตรฐาน SRRT 2. ระบบบริการอนามัยและพัฒนาแม่และเด็ก ได้แก่ พัฒนามาตรฐาน ANC 3. ระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 4. ระบบพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอำเภอนำร่อง - ได้รับการพัฒนา ในที่นี้หมายถึง จัดทำขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาขึ้นต่อเนื่องจากระบบงานที่มีอยู่เดิม - สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ในที่นี้หมายถึง โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาอนามัยช่องปากในเด็กวัยเรียน ภาวะโภชนาการและการพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน
เกณฑ์เป้าหมาย 4 ระบบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) 
รายการข้อมูล 1
จำนวนระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ส่วนภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง (เดือนกันยายน 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 6 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางอัฉรา เนตรศิริ นางณิชากร ศิริกนกวิไล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 1379 ,0 2590 1384
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ