แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 5 ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวขี้วัด 5.1 ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา
คำนิยาม ธุรกิจบริการสุขภาพใน 3 ประเภท คือ 1. บริการรักษาพยาบาล 2. บริการส่งเสริมสุขภาพ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร
เกณฑ์เป้าหมาย 3 ประเภท
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดท่องเที่ยวดำเนินงานธุรกิจบริการสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล/ผู้ประกอบการ/ผู้ปฎิบัติการในสถานประกอบการ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1
จำนวนผลผลิตในธุรกิจบริการสุขภาพ 3 ประเภท
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด จำนวนนับ
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ส่วนกลาง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางอัญชลี มุละดา โทร. 0 2590 1389
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ