แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวขี้วัด 4.2 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
คำนิยาม หน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ จัดหา และพัฒนาปรับปรุง ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น ระบบงานการเงินการคลัง ระบบงานบุคคล ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ระบบงานสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เป็นต้น มี 4 ระบบดังนี้ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมผ่านระบบ GFMIS 2. ระบบจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ด้วย GIS 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (Provis) 4. ระบบติดตามประเมินผล e-Inspection
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 (ประเมินผลจากข้อ 4.1)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจและประเมินผล
แหล่งข้อมูล สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจและประเมินผล 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวนหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
รายการข้อมูล 2
B= จำนวนหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด สูตรการคำนวณตัวชี้วัด (A / B) X 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รายงาน สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจและประเมินผล
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง(เดือนพฤษภาคม 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ นางนิตยา ยะภิระ โทร 0 2590 1284 สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล นายชุมพล สมร่าง โทร 0 2590 1356 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางรุ่งนิภา อมาตยคง โทร 0 2590 1201 สำนักตรวจและประเมินผล นายถาวร โฮมแพน โทร 0 2590 1676
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ