แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวขี้วัด 4.1 จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา
คำนิยาม “ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ” ในที่นี้ หมายถึง ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งด้านการบริหาร เช่น ระบบงานการเงินการคลัง ระบบงานบุคคล ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และด้านการให้บริการ เช่น ระบบงานสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เป็นต้น “ได้รับการพัฒนา” ในที่นี้ หมายถึง จัดทำขึ้นใหม่ หรือ ปรับปรุงพัฒนาขึ้นต่อเนื่องจากระบบงานที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยมีระบบที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบดังนี้ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมผ่านระบบ GFMIS 2. ระบบจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ด้วย GIS 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (Provis) 4. ระบบติดตามประเมินผล e-Inspection
เกณฑ์เป้าหมาย 4 ระบบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ระบบบริหารจัดการ 4 หน่วยงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจและประเมินผล
แหล่งข้อมูล สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจและประเมินผล 
รายการข้อมูล 1
จำนวนระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริหารจัดการด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบ
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รายงาน สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจและประเมินผล
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ 1 ครั้ง (เดือนพฤษภาคม 2554)
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ นางนิตยา ยะภิระ โทร 0 2590 1284 สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล นายชุมพล สมร่าง โทร 0 2590 1356 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางรุ่งนิภา อมาตยคง โทร 0 2590 1201 สำนักตรวจและประเมินผล นายถาวร โฮมแพน โทร 0 2590 1676
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ