แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 4. ประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพครบเกณฑ์ที่กำหนด
ผลผลิตที่ 15 ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
ตัวขี้วัด 15.2 ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด
คำนิยาม การจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ครบเกณฑ์มาตรฐาน การบำบัดรักษาและผู้ให้การบำบัดพิจารณา เห็นควรให้ออกจากการบำบัดรักษาและสรุปสาเหตุการจำหน่ายผู้ป่วย “ครบตามกำหนด” ในระบบรายงาน บสต. ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามระบบรายงานแบบ บสต.4
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล สถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบำบัดรักษา) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1
A = ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจที่สรุปถูกจำหน่ายแบบครบตามกำหนดจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 2
B = ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจที่ถูกจำหน่ายทั้งหมด จากสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมการเสียชีวิตหรือถูกจับ)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A / B) x 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสุขภาพ จัดเก็บข้อมูลตามระบบรายงาน บสต.
หน่วยงานที่รายงาน สำนักบริหารการสาธารณสุข
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 3 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารการสาธาณสุข
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางพรรณณี วาทิสุนทร นางกฤติกา เฉิดโฉม โทร. 0 2590 1799
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ