แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 2 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ
ตัวขี้วัด 2.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ
คำนิยาม จำนวนบุคลากรฯ ที่ผ่านกระบวนการเพิ่มศักยภาพตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบัน
เกณฑ์เป้าหมาย 840 คน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบข้อมูลของสถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
แหล่งข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
รายการข้อมูล 1
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ
รายการข้อมูล 2
-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด -
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานที่รายงาน สถาบันพระบรมราชชนก
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 6 เดือน
ความถี่ในการรายงาน ทุก 6 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
คุณสุธีรา งามวาสีนนท์ โทร. 02 590 1812
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สถาบันพระบรมราชชนก
หมายเหตุ มาตรการ/แนวทางในการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดสำเร็จ 1. จัดทำแผน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลักสูตร สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 3. ดำเนินการพัฒนา/กิจกรรมตามรูปแบบ / แผนงาน ที่กำหนด 4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร