แสดงรายการตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการ สป. 1.ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง
ผลผลิตที่ 14 โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ เพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด
ตัวขี้วัด 14.2 มีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการจากสถานบริการด้านสุขภาพ มาใช้ประโยชน์ในการบริการจัดการด้านสุขภาพ
คำนิยาม การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้รับบริการจากสถานบริการ ทุกระดับมายังส่วนกลาง ในจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด พังงา อุดรธานี ระยอง แพร่ พิษณุโลก จำนวน 100 แห่ง ประกอบด้วย - สสจ. 5 แห่ง - รพช./รพท./รพศ. จังหวัด ละ 4 แห่ง - รพสต. จังหวัดละ 15 แห่ง
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล -
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวนสถานบริการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตามแนวทางที่กำหนด
รายการข้อมูล 2
B= จำนวนสถานบริการที่อยู่ในแผน จำนวน 100 แห่ง
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
ระดับการจัดเก็บข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความถี่ในการจัดเก็บ 6 , 9, 12 เดือน
ความถี่ในการรายงาน 6 , 9, 12 เดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ เพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์,ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ผู้ประสานงาน /
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางพรรณาภา ผึ่งผดุง นางวรินทร ทองวิจิตร โทร 02 590 1495
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ