KPI
ก่อนหน้า
ถัดไป

ตัวชี้วัด 26. ร้อยละของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต
คำนิยาม  
 

ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย                     

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพจิต หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบาย จดจำและปรับใช้ความรู้สุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตกำหนดเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต ดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด โดยพิจารณาจากผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

การขับเคลื่อนประเด็นความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชน หมายถึง การเผยแพร่ ถ่ายทอดและสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชนที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ศูนย์สุขภาพจิต 14 ศูนย์ (ศูนย์ละ 1 จังหวัดรวม 14 จังหวัด)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การสำรวจในประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่สร้างขึ้นเฉพาะในแต่ละพื้นที่
แหล่งข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิต 14 ศูนย์ 
รายการข้อมูล 1
A=จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพจิต (ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)
รายการข้อมูล 2
B=จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมินความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ( A / B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิต 14 ศูนย์
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน รายงานผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลและรายงานเมื่อดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
หน่วยงานที่รายงาน ศูนย์สุขภาพจิต 14 ศูนย์
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางนันทนา รัตนากร
โทร 02 590 8235, 08 4438 5866
E-mail: nantana_34@yahoo.com
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนและพัฒนางานสุขภาพจิตเรื่อง -การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต -พัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น