KPI
ถัดไป

ตัวชี้วัด 35. ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
คำนิยาม  
 

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองหมายถึงโรงเรียนที่ได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกรมอนามัยโดยได้รับการประเมินจากทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนโรงเรียนทั้งหมดทุกสังกัด ในพื้นที่นั้นๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีรายงาน
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
รายการข้อมูล 2
B= จำนวนโรงเรียนทั้งหมด (ทุกสังกัด)
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน ทุก 6 เดือน
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
นางทัศณีย์ ทองอ่อน, นางปนัดดา จั่นผ่อง
โทร. 0 2590 4495, 4490
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการวางแผน พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและครอบคลุม