KPI
ถัดไป

ตัวชี้วัด 51. ร้อยละเด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
คำนิยาม  
 

เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ทันตบุคลากร

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 95
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีที่ทำการเก็บข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน
แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากโรงเรียนประถมศึกษา 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวนเด็กเด็ก ป. 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
รายการข้อมูล 2
B= จำนวนเด็กเด็ก ป. 1
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A / B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่ต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ รพ.สต./สอ. และรพ.
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน ส่งเข้า สสจ. ปีละครั้ง
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
ทพ.ญ.ปิยะดา ประเสริฐสม
คุณณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง โทร. 0 2590 4209
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของเด็กและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประกอบกับเด็กมีฟันแท้ในปากเริ่มขึ้นและมีการสะสมแร่ธาตุที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคฟันผุ