KPI
ถัดไป

ตัวชี้วัด 65. ร้อยละ 60 สมาชิกชมรมฯ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการออกกำลังกาย ตามเกณฑ์
คำนิยาม  
 

         ชมรมออกกำลังกาย หมายถึง กลุ่ม/ชมรมต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับสมาชิก เช่น ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ หรือชมรมที่มีชื่อเรียกอื่นๆ

         การออกกำลังกาย หมายถึง

         1.    การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง จนรู้สึกเหนื่อย พอประมาณหายใจแรงกว่าปกติเล็กน้อย ยังสามารถพูดคุยได้จนจบประโยค โดยทำต่อเนื่องกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ

3 วันๆ ละ 30 นาที  และทำต่อเนื่องกันมานาน 3 เดือนขึ้นไป

         2.    การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง จนรู้สึกเหนื่อยติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไปรวมกันทั้งวันๆ ละ 30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันโดยทำต่อเนื่องกันมานาน 3 เดือนขึ้นไป

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมฯ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนชมรมฯ แล้วส่งข้อมูลตามระบบไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าสู่คลังข้อมูลของจังหวัด
แหล่งข้อมูล ทะเบียนชมรมฯ ณ สอ./ รพ.สต./ PCU /รพศ/รพท./รพช./สสจ. ศูนย์อนามัย 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนสมาชิกชมรมฯ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการออกกำลังกายตามเกณฑ์ (นิยาม) ที่กำหนด นานติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนสมาชิกชมรมฯ ทั้งหมดที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน รายไตรมาส (ทุก 6 เดือน)
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ์ รก.หน.กลุ่มพฤติกรรมและเทคโนโลยีสถานที่ออกกำลังกาย
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โทร. 02-590-491
นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา โทร. 02-590-1665, 0-2590-1624, 1626
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อทราบสถานการณ์พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อการนำมาใช้ในการวางแผนด้านสาธารณสุข