KPI
 
 
List
เลือกจังหวัด
 ส่งออก excel

ภาพรวมประเทศ
รายการตัวชี้วัดระดับกรม
ที่
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ไตรมาส
รวม
 
1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
2
(ม.ค.-มี.ค.55)
3
(เม.ย.-มิ.ย.55)
4
(ก.ค.-ก.ย.55)
1 1.ร้อยละของประชาชน 35 ปีขึ้นไปได้รับคัดกรองโรคเบาหวาน ตามมาตรฐานที่กำหนด
A = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวาน และ/หรือไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ได้รับการคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจน้ำตาลในเลือด (FCG & FPG) ทั้งหมด
ร้อยละ 90
1,504,545
6,613,843
-
-
8,118,388
 
B = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวาน และ/หรือไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
31,549,591
31,549,591
-
-
31,549,591
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
4.77%
20.96%
0.00%
0.00%
25.73 %
 
2 2. ร้อยละของประชาชน 35 ปีขึ้นไปได้รับคัดกรองความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานที่กำหนด
A = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูง และ/หรือ ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
ร้อยละ 90
1,743,676
6,613,843
-
-
8,357,519
 
B = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูง และ/หรือ ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
30,369,991
30,369,991
-
-
30,369,991
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
5.74%
21.78%
0.00%
0.00%
27.52 %
 
3 3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (pre-diabetes) ปี 2554 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน (diabetes) ปี 2555 ไม่เกินร้อยละ 5
A = จำนวนประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (pre-diabetes, FPG or FCG = 100-125 mg/dl) ในปี 2554 และได้รับการตรวจเลือดในปี 2555 แล้วพบว่าป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรคเป็นโรคเบาหวาน (diabetes, FPG ≥ 126 mg/dl) ทั้งหมด
ไม่เกินร้อยละ 5
160,463
-
-
-
160,463
 
B = จำนวนประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre-diabetes, FCG/FPG = 100 – 125 mg/dl) จากการคัดกรองเบาหวานและตรวจเลือดในปี 2554 ทั้งหมด
1,057,310
1,057,310
1,057,310
1,057,310
1,057,310
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
15.18%
0.00%
0.00%
0.00%
15.18 %
 
5 4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง (pre-hypertension) ปี 2554 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) ปี 2555 ไม่เกิน ร้อยละ 10
A = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง แล้วพบว่ามีภาวะเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง (Pre-hypertension) ปี2554และได้รับการวัดความดันโลหิต แล้วพบว่าป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง (hypertension, BP ≥ 140/90 มมปรอท) ปี 2555 ทั
ไม่เกินร้อยละ 10
271,837
-
-
-
271,837
 
B = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองวัดความดันโลหิต แล้วพบว่ามีภาวะเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง (Pre-hypertension) ปี 2554 ทั้งหมด
3,316,088
3,316,088
3,316,088
3,316,088
3,316,088
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
8.20%
0.00%
0.00%
0.00%
8.20 %
 
5 5. ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะ pre-DM หรือ DM ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง แล้วพบว่ามีความเสี่ยง
A= จำนวนประชาชนไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ Pre-DM,DM และพบว่า มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 1 ข้อขึ้นไป
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนประชาชนไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป มีภาวะ Pre-DM,DM ที่ได้รับการคัดกรอง ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองครบทุกข้อ
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
6 6. ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ pre-HT หรือ HT ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง แล้วพบว่ามีความเสี่ยง
A= จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีภาวะ Pre-HT, HT พบว่ามีความเสี่ยง ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 1 ข้อขึ้นไป
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีภาวะ Pre-HT หรือ HTที่ได้รับการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองครบทุกข้อ
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
7 7. ร้อยละของสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
A = จำนวนสถานที่ราชการในจังหวัดที่เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ร้อยละ 100
17,451
21,271
24,039
22,418
85,179
 
B = จำนวนสถานที่ราชการทั้งหมดในจังหวัด
19,055
23,576
25,580
23,317
19,055
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
91.58%
90.22%
93.98%
96.14%
447.02 %
 
8 8. ร้อยละของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งที่มีระบบปรับอากาศ และไม่มีระบบปรับอากาศจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย
A= จำนวนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั้งที่มีระบบปรับอากาศและไม่มีระบบ ปรับอากาศจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้อง
ร้อยละ 90
31,248
31,446
28,383
35,487
126,564
 
B= จำนวนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั้งที่มีระบบปรับอากาศและไม่มีระบบ ปรับอากาศทั้งหมด
37,758
39,421
32,654
38,446
37,758
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
82.76%
79.77%
86.92%
92.30%
335.20 %
 
9 9. ร้อยละของร้านค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
A = จำนวนร้านค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
ร้อยละ 90
153,969
228,968
208,977
234,856
826,770
 
B = จำนวนร้านค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตทั้งหมด
194,052
252,418
226,603
244,536
194,052
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
79.34%
90.71%
92.22%
96.04%
426.06 %
 
10 10. ร้อยละของเครือข่ายระดับพื้นที่ในจังหวัดมีกิจกรรมการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบ
A = จำนวนเครือข่ายระดับพื้นที่ในจังหวัดมีกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
ร้อยละ 80
2,250
4,186
5,063
25,627
37,126
 
B = จำนวนเครือข่ายระดับพื้นที่ในจังหวัดทั้งหมด
3,141
6,095
5,188
22,066
3,141
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
71.63%
68.68%
97.59%
116.14%
1,181.98 %
 
11 11. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน”
A= จำนวนจังหวัดทั้งหมดที่มีระบบและกลไกการบริหาร ฯ 1. กรณีภาพรวมของจังหวัดผ่านเกณฑ์ฯ โดยมีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 4.6 คะแนน ให้ใส่ เลข 1 ในรายการ A 2.กรณีได้คะแนนน้อยกว่า 4.6 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ให้ใส่ เลข 0 ในรายการ A
ร้อยละ 50
32
65
71
87
255
 
B= จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ยกเว้น กทม. (แต่ละจังหวัด ตัวหารนี้ ให้ใส่เลข 1 ในรายการ B เพราะโปรแกรมจะรวม 76 อัตโนมัติ)
42
80
78
93
42
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
76.19%
81.25%
91.03%
93.55%
607.14 %
 
12 12. ร้อยละของ อปท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
A= จำนวน อปท. มีโครงสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
ร้อยละ 20
2,289
2,773
2,608
3,143
10,813
 
B= จำนวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด
3,955
5,449
4,861
5,613
3,955
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
57.88%
50.89%
53.65%
56.00%
273.40 %
 
13 13. ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพสต.) ที่มีการ จัดบริการด้านอาชีวอนามัยและ/หรือเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับแรงงาน ในชุมชนและ/หรือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้ตามแนวทางที่กำหนด
A= จำนวน รพสต.ที่มีการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและ/หรือ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 10
2,917
3,456
3,253
3,419
13,045
 
B= จำนวน รพสต. ทั้งหมด (จำนวน 9,750 แห่ง)
5,193
16,803
6,671
7,007
5,193
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
56.17%
20.57%
48.76%
48.79%
251.20 %
 
14 14. ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการยกระดับ การผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ 1-4 ให้สูงขึ้น
A = จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการยกระดับการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับ 1-4 สูงขึ้น
ร้อยละ 10
265
396
359
383
1,403
 
B = จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด (873 แห่ง)
430
538
577
573
430
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
61.63%
73.61%
62.22%
66.84%
326.28 %
 
15 15. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูงกว่าเกณฑ์ รวมกัน
A = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์ รวมกัน
ร้อยละ 90
1,549,825
1,387,050
-
-
2,936,875
 
B = จำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่วัดส่วนสูงทั้งหมด
2,417,453
2,143,408
-
-
2,417,453
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
64.11%
64.71%
0.00%
0.00%
121.49 %
 
16 16. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน
A= จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน
ร้อยละ 85
-
-
-
-
0
 
B= จำนวนเด็ก 0 – 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
17 17. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์
A= จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์
ร้อยละ 80
1,713,353
1,530,734
-
-
3,244,087
 
B= จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักทั้งหมด
2,412,848
2,140,126
-
-
2,412,848
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
71.01%
71.53%
0.00%
0.00%
134.45 %
 
18 18. เด็กอายุ 6 – 18 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูงกว่าเกณฑ์ รวมกัน
A= จำนวนเด็กอายุ 6 – 18 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูงกว่าเกณฑ์ รวมกัน
ร้อยละ 90
1,386,988
-
-
-
1,386,988
 
B= จำนวนเด็กอายุ 6 – 18 ปี ที่วัดส่วนสูงทั้งหมด
2,034,551
-
-
-
2,034,551
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
68.17%
0.00%
0.00%
0.00%
68.17 %
 
19 19. เด็กอายุ 6 – 18 ปีที่มีรูปร่างสมส่วน
A= จำนวนเด็กอายุ 6 – 18 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน
ร้อยละ 85
-
-
-
-
0
 
B= จำนวนเด็กอายุ 6 – 18 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
20 20. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
ร้อยละ 100
92,691
157,538
160,297
217,332
627,858
 
B= จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มารับบริการ
100,716
185,139
173,860
230,072
100,716
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
92.03%
85.09%
92.20%
94.46%
623.39 %
 
21 21. ร้อยละของหญิงหลังคลอด 0 – 6 เดือน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ได้รับ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน
A = จำนวนหญิงหลังคลอด 0 – 6 เดือน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ได้รับยาเม็ด เสริมไอโอดีน
ร้อยละ 100
68,753
95,915
92,271
168,842
425,781
 
B = จำนวนหญิงหลังคลอด 0 – 6 เดือน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งหมดที่มารับบริการ
79,455
120,591
97,422
188,000
79,455
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
86.53%
79.54%
94.71%
89.81%
535.88 %
 
22 22. สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดสารไอโอดีน (ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร)
A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
ไม่เกินร้อยละ 50
2,769
3,643
4,518
6,265
17,195
 
B = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ได้รับการตรวจวัดระดับไอโอดีนในปัสสาวะ
7,340
9,948
11,735
19,862
7,340
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
37.72%
36.62%
38.50%
31.54%
234.26 %
 
23 23. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีไอโอดีนเพียงพอ
A = จำนวนตัวอย่างเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีไอโอดีนมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ppm.
มากกว่าร้อยละ 90
974,685
1,275,142
1,414,868
1,332,132
4,996,827
 
B = จำนวนตัวอย่างเกลือบริโภคที่สำรวจทั้งหมด
1,089,854
1,369,547
1,409,147
1,357,181
1,089,854
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
89.43%
93.11%
100.41%
98.15%
458.49 %
 
24 24. ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
จำนวนองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 องค์ประกอบ
150 แห่ง
186
238
412
555
1,391
 
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
25 25. ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีภาวะอ้วน
A = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่มีภาวะอ้วน
ร้อยละ 7
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
26 26. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วน (น้ำหนักเทียบกับ ส่วนสูงหรือมีค่า BMI)
A = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วน
ร้อยละ 10
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
27 27. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วนลงพุง
A = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ร้อยละ 10
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่วัดรอบเอวทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
28 28. ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง
A = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
ร้อยละ 90
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
29 29. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
A = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
ร้อยละ 90
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
30 30. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวัดรอบเอว
A = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่วัดรอบเอว
ร้อยละ 90
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
31 31. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์
จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ของการดูแล ผู้ฝากครรภ์แนวใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด (นับที่ห้องคลอด)
ร้อยละ 80
-
-
-
-
0
 
จำนวนหญิงคลอดในรอบ 6 หรือ 12 เดือน ในปีงบประมาณ
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
32 32. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์
A= จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ร้อยละ 50
-
-
-
-
0
 
B= จำนวนหญิงคลอดในรอบ 6 หรือ 12 เดือน ในปีงบประมาณ
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
33 33. ร้อยละเด็กแรกเกิด 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
A= เด็กแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ อนามัย 49 และมีพัฒนาการปกติ ในช่วงเวลาที่กำหนด
ร้อยละ 95
982,788
1,519,396
1,290,307
1,639,575
5,432,066
 
B= เด็กแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ อนามัย 49 ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
1,048,392
1,463,590
1,323,161
1,594,133
1,048,392
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
93.74%
103.81%
97.52%
102.85%
518.13 %
 
34 34. ร้อยละของตำบลที่มีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 1 แห่ง ต่อตำบล
A= จำนวนตำบลที่มีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 1 แห่ง
ร้อยละ 100
3,309
5,081
4,280
5,450
18,120
 
B= จำนวนตำบลที่มีศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด
4,526
6,176
5,868
6,601
4,526
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
73.11%
82.27%
72.94%
82.56%
400.35 %
 
35 35. ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
A= จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ร้อยละ 60
10,794
15,752
13,943
15,482
55,971
 
B= จำนวนโรงเรียนทั้งหมด (ทุกสังกัด)
17,535
24,915
20,926
24,147
17,535
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
61.56%
63.22%
66.63%
64.12%
319.20 %
 
36 36. ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
A= จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 90
14,866
22,119
19,667
22,870
79,522
 
B= จำนวนโรงเรียนทั้งหมด (ทุกสังกัด)
17,569
24,938
21,545
24,149
17,569
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
84.61%
88.70%
91.28%
94.70%
452.63 %
 
37 37. ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
A= จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 50
64
95
95
114
368
 
B= จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนทั้งหมด
67
117
112
130
67
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
95.52%
81.20%
84.82%
87.69%
549.25 %
 
38 38. ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ทุรกันดารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ
A= จำนวนโรงเรียน สพฐ. ทุรกันดารผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 50
671
103
146
185
1,105
 
B= จำนวนโรงเรียน สพฐ. ทุรกันดารทั้งหมด
686
710
752
793
686
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
97.81%
14.51%
19.41%
23.33%
161.08 %
 
39 39. ร้อยละของโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
จำนวนโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 50
138
68
62
66
334
 
จำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษทั้งหมด
142
76
72
73
142
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
97.18%
89.47%
86.11%
90.41%
235.21 %
 
40 40. ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัด มีชมรมเด็กไทยทำได้
A = จำนวนโรงเรียนที่มีชมรมเด็กไทยทำได้
ร้อยละ 50
11,496
15,948
14,501
15,295
57,240
 
B = จำนวนโรงเรียนทั้งหมด (ทุกสังกัด)
17,478
24,063
21,243
22,303
17,478
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
65.77%
66.28%
68.26%
68.58%
327.50 %
 
41 41. จำนวนตำบลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว
จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
76 แห่ง
220
334
472
777
1,803
 
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
42 42. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขได้รับ การตรวจสุขภาพช่องปาก และได้รับคำแนะนำทางทันตสุขภาพ
A = หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากและได้รับคำแนะนำทางทันตสุขภาพ
ร้อยละ 90
846,630
141,163
149,813
200,318
1,337,924
 
B = หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามารับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการ
869,497
176,458
151,468
234,204
869,497
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
97.37%
80.00%
98.91%
85.53%
153.87 %
 
43 43. จำนวนผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทาน
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม
30,000 ราย
4,997
11,108
12,506
17,501
46,112
 
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
44 44. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่สมาชิก ชมรม
จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่สมาชิกชมรมที่เริ่มดำเนินการ ในปี 2555
250 ชมรม
2,503
3,940
3,606
3,008
13,057
 
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
45 45. จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพ
จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพ
20,000 ราย
215,179
451,694
434,197
520,808
1,621,878
 
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
46 46. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี พบฟันตกกระ
A= จำนวนเด็กอายุ 12 ปีมีฟันตกกระ
ร้อยละ 10
1,630
1,161
1,317
3,209
7,317
 
B= จำนวนเด็กอายุ 12 ปีที่ทำการสำรวจ
86,849
88,811
82,846
138,836
86,849
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1.88%
1.31%
1.59%
2.31%
8.42 %
 
47 47. ร้อยละโรงเรียนประถมศึกษาไม่มีการจำหน่ายหรือจัดน้ำอัดลมให้แก่เด็ก
A = จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดที่ไม่มีการจำหน่ายหรือจัดน้ำอัดลมให้แก่เด็ก
ร้อยละ 85
3,199
7,351
6,086
9,674
26,310
 
B = จำนวนโรงเรียนทุกสังกัดที่ทำการสำรวจ
5,613
10,270
7,435
11,772
5,613
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
56.99%
71.58%
81.86%
82.18%
468.73 %
 
48 48. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
A = จำนวนเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ
ร้อยละ 45
44,166
51,971
46,565
69,558
212,260
 
B = จำนวนเด็กอายุ 12 ปีที่ทำการสำรวจ
89,195
115,165
93,284
151,780
89,195
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
49.52%
45.13%
49.92%
45.83%
237.97 %
 
49 49. ร้อยละโรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
A = จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาที่มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
ร้อยละ 95
3,945
9,168
6,118
11,277
30,508
 
B = จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาที่ทำการสำรวจ
6,064
10,821
8,026
12,105
6,064
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
65.06%
84.72%
76.23%
93.16%
503.10 %
 
50 50. ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วย ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
A = จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
ร้อยละ 95
4,130
7,057
11,805
7,493
30,485
 
B = จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำการสำรวจ
5,100
8,499
13,550
8,074
5,100
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
80.98%
83.03%
87.12%
92.80%
597.75 %
 
51 51. ร้อยละเด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
A= จำนวนเด็กเด็ก ป. 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
ร้อยละ 95
52,801
87,091
112,636
222,849
475,377
 
B= จำนวนเด็กเด็ก ป. 1
266,194
382,753
342,733
425,661
266,194
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
19.84%
22.75%
32.86%
52.35%
178.58 %
 
52 52. ร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุ 10 – 19 ปีจำนวนแม่อายุ 10 – 19 ปี ที่คลอดบุตรต่อจำนวนแม่คลอดทั้งหมด
A = จำนวนแม่อายุ 10 – 19 ปีที่คลอดบุตร
ไม่เกินร้อยละ 10
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนแม่คลอดบุตรทั้งหมด
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
53 53. อัตราการตั้งครรภ์ของหญิง อายุ 15 – 19 ปี
A = จำนวนการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี (การคลอด+เกิดไร้ชีพ+การแท้ง)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
54 54. อัตราคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15 – 49 ปี ที่อยู่กินกับสามี
A = จำนวนผู้รับบริการที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-
-
-
-
0
 
B = จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 49 ปี ที่อยู่กินกับสามี
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
55 55. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /สอ. มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วม สาธารณะ (HAS)
A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สอ. ที่มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะ (HAS)
ร้อยละ 80
4,635
5,962
4,500
5,669
20,766
 
B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สอ. ทั้งหมด (9,756 แห่ง)
6,042
8,288
6,910
7,440
6,042
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
76.71%
71.94%
65.12%
76.20%
343.69 %
 
56 56. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
A = จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
ร้อยละ 60
19,618
22,139
19,501
11,890
73,148
 
B = จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งหมด (30,037 แห่ง)
19,490
24,711
23,778
23,488
19,490
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
100.66%
89.59%
82.01%
50.62%
375.31 %
 
57 57. ศาสนสถานมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
A = จำนวนวัดในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
ร้อยละ 20
15,079
14,864
14,107
5,697
49,747
 
B = จำนวนวัดในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งหมด (37,075 แห่ง)
14,357
55,596
20,094
18,840
14,357
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
105.03%
26.74%
70.21%
30.24%
346.50 %
 
58 58. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย) มีระบบการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน
A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สอ. ที่มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 65
12,376
12,630
12,021
3,241
40,268
 
B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สอ.
3,718
5,187
4,464
5,237
3,718
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
332.87%
243.49%
269.29%
61.89%
1,083.06 %
 
59 59. โรงพยาบาลร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินกิจกรรม GREEN
A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ที่มีการดำเนินกิจกรรม G-R-E-E-N
ทุกแห่งที่สมัคร
10,244
10,372
10,317
489
31,422
 
B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (รพศ. รพท. รพช.) (835 แห่ง)
450
874
1,044
870
450
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2,276.44%
1,186.73%
988.22%
56.21%
6,982.67 %
 
60 60. สถานีอนามัย/รพสต. ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาล อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินกิจกรรม GREEN
A = จำนวนสถานีอนามัย/รพสต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ที่มีการดำเนินกิจกรรม G-R-E-E-N
ร้อยละ 35
2,052
2,913
2,454
3,068
10,487
 
B = จำนวนสถานีอนามัย/รพสต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (9,756 แห่ง)
5,381
16,981
6,530
7,517
5,381
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
38.13%
17.15%
37.58%
40.81%
194.89 %
 
61 61. ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
A = จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดี (3 ดาว) และระดับดีมาก (5 ดาว)
ร้อยละ 80
582
966
753
10,770
13,071
 
B = จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมดในพื้นที่
780
1,252
995
1,042
780
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
74.62%
77.16%
75.68%
1,033.59%
1,675.77 %
 
62 62. ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
A = จำนวนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
ร้อยละ 80
56,004
87,699
78,770
82,277
304,750
 
B = จำนวนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมดในพื้นที่
81,609
124,535
104,957
110,503
81,609
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
68.62%
70.42%
75.05%
74.46%
373.43 %
 
63 63. ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวผ่านเกณฑ์ มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี
A = จำนวนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี
ร้อยละ 15
10,884
16,564
14,833
14,937
57,218
 
B = จำนวนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดในพื้นที่
25,440
34,355
28,232
29,098
25,440
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
42.78%
48.21%
52.54%
51.33%
224.91 %
 
64 64. ร้อยละของร้านอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร มีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
A = จำนวนร้านอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ( HAS )
ร้อยละ 60
2,635
3,560
2,854
5,362
14,411
 
B = จำนวนร้านอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ทั้งหมดในพื้นที่
5,228
7,404
8,466
9,327
5,228
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
50.40%
48.08%
33.71%
57.49%
275.65 %
 
65 65. ร้อยละ 60 สมาชิกชมรมฯ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการออกกำลังกาย ตามเกณฑ์
A = จำนวนสมาชิกชมรมฯ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการออกกำลังกายตามเกณฑ์ (นิยาม) ที่กำหนด นานติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
ร้อยละ 60
3,724,070
6,629,474
6,916,929
5,743,738
23,014,211
 
B = จำนวนสมาชิกชมรมฯ ทั้งหมดที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
6,338,562
9,177,283
9,405,911
8,238,049
6,338,562
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
58.75%
72.24%
73.54%
69.72%
363.08 %
 
66 66. จำนวนสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) - รพศ. / รพท. / รพช. - รพ.สต.
- จำนวน รพศ./รพท./รพช. ที่มีการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) - จำนวน รพสต. ในอำเภอที่มีการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)
736 แห่ง, 937แห่ง
1,532
3,076
3,415
3,978
12,001
 
-
-
-
-
0
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00 %
 
67 67. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรืออาหารปลอดภัย ตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 เกณฑ์
A = จำนวน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออาหารปลอดภัยอย่างน้อย 2 ใน 4 เกณฑ์ตามที่ อย. กำหนด
ร้อยละ 60
3,094
4,445
5,123
6,348
19,010
 
B = จำนวน รพ.สต. ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัด
5,857
7,326
7,268
7,624
5,857
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
52.83%
60.67%
70.49%
83.26%
324.57 %
 
68 68. ร้อยละของเทศบาลที่มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 ใน 4 ภารกิจ
A = จำนวนเทศบาลในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างน้อย 1 ใน 4 ภารกิจ
ร้อยละ 40
756
862
1,108
1,088
3,814
 
B = จำนวนเทศบาลที่มีทั้งหมดของจังหวัด
1,192
1,500
1,628
1,575
1,192
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
63.42%
57.47%
68.06%
69.08%
319.97 %
 
69 69. ร้อยละสถานศึกษาในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย - โรงเรียนมัธยมศึกษา - โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส - โรงเรียนประถมศึกษา
A = จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย
ร้อยละ 70
681
1,137
1,304
1,639
4,761
 
D = จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดทั้งหมด
1,547
2,002
1,833
2,457
1,547
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
44.02%
56.79%
71.14%
66.71%
307.76 %
 
70 70. ร้อยละสถานศึกษาในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน อย.น้อย ในระดับดีขึ้นไป
A = จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาที่ในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อยในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 20
3,087
4,534
5,513
5,436
18,570
 
B = จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาที่ในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย
7,094
9,001
9,980
10,428
7,094
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
43.52%
50.37%
55.24%
52.13%
261.77 %
 
71 71. ร้อยละของโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
A = โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด 120 เตียงขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 10
72
91
85
105
353
 
B = จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด 120 เตียงขึ้นไป ทั้งหมด
87
113
100
111
87
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
82.76%
80.53%
85.00%
94.59%
405.75 %
 
72 72. ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (1)
A = จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (1)
ร้อยละ 100
442
548
468
545
2,003
 
B = จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดในประเทศไทยระดับ รพศ. รพท. และรพช.
689
785
549
565
689
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
64.15%
69.81%
85.25%
96.46%
290.71 %
 
73 73. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบุคลากรทาง การแพทย์หลักในการดูแล/รักษา/ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
A = จำนวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบุคลากรทางการแพทย์หลัก ในการดูแล/รักษา/ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างน้อย1คน
ร้อยละ 10
380
453
413
485
1,731
 
B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด
482
515
483
522
482
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
78.84%
87.96%
85.51%
92.91%
359.13 %
 
74 74. ร้อยละของ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการรายงานโรค หรือภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
A = จำนวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการรายงานโรคหรือภาวะ ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ร้อยละ 10
352
438
452
477
1,719
 
B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด
484
535
518
511
484
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
72.73%
81.87%
87.26%
93.35%
355.17 %
 
75 75. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ
A = จำนวนคนพิการทั้งหมดที่ได้รับสวัสดิการอย่างน้อย 1 ด้าน (จากสวัสดิการ 5 ด้าน) จากการสำรวจข้อมูลในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2555
ร้อยละ 80
412,074
527,444
594,289
648,887
2,182,694
 
B = จำนวนคนพิการทั้งหมดที่จดทะเบียนในจังหวัด (เป็นยอดสะสมของจำนวนคนพิการที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนในปี 2537 จนสิ้นสุดกรกฎาคม 2555)
473,450
585,011
673,076
754,206
473,450
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
87.04%
90.16%
88.29%
86.04%
461.02 %
 
76 76. อัตราการให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองอุดตัน
A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด (หน่วยนับ:ราย)
ร้อยละ 80
2,968
9,565
13,281
21,022
 
B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (หน่วยนับ:ราย)
5,598
16,606
18,508
30,520
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
53.02%
57.60%
71.76%
68.88%
%
 
77 77. มีการจัดตั้ง stroke unit ให้ได้มาตรฐาน
A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่จัดตั้ง Stroke Unit ที่ได้มาตรฐาน
19 แห่ง
29
37
36
41
 
B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป้าหมาย
39
53
57
57
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
74.36%
69.81%
63.16%
71.93%
%
 
78 78. ร้อยละของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
A = จำนวนผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี ที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE (หน่วยนับ : ราย)
ร้อยละ 90
6,821,352
7,851,566
7,649,875
8,055,386
 
B = จำนวนผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี ทั้งหมดของจังหวัด (หน่วยนับ : ราย)
8,517,359
9,650,233
9,003,581
9,749,290
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
80.09%
81.36%
84.96%
82.63%
%
 
79 79. ร้อยละของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด
A = จำนวนอำเภอที่มีชมรม TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย 2 แห่ง ของแต่ละจังหวัด (หน่วยนับ : อำเภอ)
ร้อยละ 100
475
564
558
560
 
B = จำนวนอำเภอทั้งหมดของแต่ละจังหวัด (หน่วย : อำเภอ)
599
710
644
648
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
79.30%
79.44%
86.65%
86.42%
%
 
80 80. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการร่วมทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดรักษา ครบตามกำหนดได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี
A = จำนวน บสต. 5 ที่ถูกติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง และมีช่วงเวลาติดตามห่างจาก วันจำหน่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
ร้อยละ 60
-
1,022
-
-
 
B = จำนวน บสต.4 ที่สรุปว่าครบกำหนด
-
1,318
-
-
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
77.54%
0.00%
0.00%
%
 
81 81. อัตราฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน
A= จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
ไม่เกิน 6.5 ต่อแสน
-
-
-
-
 
B= จำนวนประชากรกลางปี
-
-
-
-
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
 
ทั้งหมด 81 ข้อ