KPI
 
 

ก่อนหน้า
ถัดไป

ตัวชี้วัด 12. ร้อยละของ อปท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
คำนิยาม  

1.  การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง  พื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามคู่มือหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง  พื้นที่ที่ไม่ปรากฎโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทุกชนิด มีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และควรมีการเฝ้าระวังการนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจนผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน

3.  แนวทางการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

          3.1     แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ประกอบด้วยอย่างน้อย 3 หน่วยงานหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปศุสัตว์ สาธารณสุข)

          3.2     จัดทำแผนบูรณาการและโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน    3 หน่วยงานหลัก มีกิจกรรมเช่น

                     (1)    สำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่

                     (2)    จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดให้สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของสุนัขทั้งหมด และบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค    พิษสุนัขบ้าทุกครั้ง

                     (3)      ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข หรือทำหมันให้สุนัขเพศเมีย ให้ครอบคลุมร้อยละ 80

                     (4)    ส่งหัวสัตว์ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ สุนัขแมวที่ตายโดยสงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

                     (5)    ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี และตระหนักถึงอันตรายจากสุนัขผ่านสื่อโรงเรียน / วัด / ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ

                     (6)    กรณีมีผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามารับบริการ สถานบริการสาธารณสุข ต้องดูแลรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ลงรายงาน    ร 36 ค้นหาผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติมและแจ้งให้ปศุสัตว์ดำเนินการควบคุมโรคในสัตว์

                     (7)    กรณีมีผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสถานบริการสาธารณสุข ต้องเก็บตัวอย่าง จากผู้ป่วยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและปศุสัตว์ทราบทันที

                     (8)    สรุปรายงาน จำนวนเทศบาล/อบต. ที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า      

          3.3     ประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้คณะกรรมการ ข้อ 3.1

          3.4     ส่งผลการประเมินให้ กระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 20
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น เทศบาล และ อบต.
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำรวจโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1
A= จำนวน อปท. มีโครงสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
รายการข้อมูล 2
B= จำนวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัด
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน ทุก 6 เดือน
หน่วยงานที่รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม และจัดส่งให้สำนักงานป้องกันคุมโรคที่รับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์ พวงหัตถ์ ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทร 0 2590 3245, 0 2590 3177-8 , 084 439 9434
โทรสาร 0 2965 9484 E-mail : apiromp@yahoo.com
apiromp@hotmail.com
สัตวแพทย์หญิงวิรดา วิริยกิจจา ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฎิบัติการ
โทร 0 2590 3245, 0 2590 3178 081 584 9200
โทรสาร 0 2965 9484 E-mail praew_vetcu@hotmail.com
นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทร 0 2590 3176 0, 085 9024794
โทรสาร 0 2965 9484 E-mail rattheemail@gmail.com
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ. 2563)