KPI
 
 

ก่อนหน้า
ถัดไป

ตัวชี้วัด 28. ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง
คำนิยาม  

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 14 ปี 11 เดือน 29 วัน

ชั่งน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง หมายถึง ชั่งน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม วัดส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร แล้วนำน้ำหนักของเด็กเทียบกับมาตรฐานที่ส่วนสูงเดียวกัน ของกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย

เกณฑ์เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำรวจ (ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)
แหล่งข้อมูล หมู่บ้าน / รพ.สต. / PCU / เทศบาลตำบล / เทศบาลเมือง 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A / B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รพสต./สอ., / PCU / เทศบาลตำบล / เทศบาลเมือง
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง (เดือนสิงหาคม – 10 กันยายน)
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (จากระบบรายงาน 21 แฟ้ม)
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4338, 0 2590 4338
นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2590 4327, 0 2590 4338
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และการวางแผนงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนของประเทศไทย