KPI
 
 

ก่อนหน้า
ถัดไป

ตัวชี้วัด 30. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวัดรอบเอว
คำนิยาม  

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 15 ปีเต็มขี้นไป

การวัดรอบเอว หมายถึง รอบเอวมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร โดยผู้ถูกวัดอยู่ในท่ายืน ใช้สายวัดวัดผ่านสะดือ ระดับสายวัดขนานกับพื้น และอ่านค่าในช่วงหายใจออก

เกณฑ์เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำรวจ (ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม)
แหล่งข้อมูล หมู่บ้าน / รพ.สต. / เทศบาลตำบล / เทศบาลเมือง 
รายการข้อมูล 1
A = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่วัดรอบเอว
รายการข้อมูล 2
B = จำนวนประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A / B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. /สอ. / PCU / เทศบาลตำบล / เทศบาลเมือง
วิธีการรายงาน/ความถี่ในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง ( เดือนสิงหาคม )
หน่วยงานที่รายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (จากระบบรายงาน 21 แฟ้ม)
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
จัดทำรายงานตัวชี้วัด
ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2590 4327 , 0 2590 4338
นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร. 0 2590 4327 , 0 2590 4338
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และการวางแผนงานแก้ไขปัญหา โรคอ้วนของประเทศไทย