KPI
 
 
List

ตัวชี้วัดที่ปรากฏตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2555
no.
รายการตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด