ประเด็น

 

เป้าหมายย่อย

ตัวชี้วัด

สุขภาพเด็ก

MDG

 

ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีลงสองในสามในช่วงปี 2533-2558

 • อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปี
 • อัตราการตายของทารก
 • สัดส่วนเด็กอายุหนึ่งปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด

MDG+

ลดอัตราการตายของทารกให้เหลือ 15 ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 ภายในปี 2549
ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือบางแห่ง และสามจังหวัดชายแดนภายใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วง 2548-2558

 • อัตราการตายของทารกในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือและสามจังหวัดชายแดนภายใต้
 • อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุขภาพสตรีมีครรภ์

MDG

 

ลดอัตราการตายของมารดาลงสามในสี่ในช่วงปี 2533-2558

 • อัตราการตายของมารดา
 • สัดส่วนการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุข

MDG+

 

ลดอัตราการตายของมารดาให้เหลือ 18 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ภายในปี 2549
ลดอัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดภาคเหนือบางแห่ง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2548-2558

 • อัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรคเอดส์

MDG

 

 

ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2558

 

 • อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในสตรีมีครรภ์
 • อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
 • จำนวนเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์

MDG+

 

ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรวัยเจริญพันธุ์ให้เหลือร้อยละ 1 ภายในปี 2549

 • อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ฉีดยาเสพติด

มาลาเรีย วัณโรค และโรคหัวใจ

MDG

ป้องกันและลดการเกิดโรคมาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ ภายในปี 2558

 • อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายด้วยโรคมาลาเรีย
 • อัตราผู้ป่วยและอัตราการตายด้วยโรควัณโรค
 • อัตราการรักษาหายขาดเมื่อใช้ DOTS รักษาผู้ป่วยวัณโรค

MDG+

ลดอัตราการเกิดโรคมาลาเรียใน 30 จังหวัด ชายแดนให้เหลือ 1.4 ต่อประชากร 1,000 ภายในปี 2549

 • อัตราการเกิดโรคมาลาเรีย 30 จังหวัดชายแดน
 • อัตราผู้ป่วยและอัตราการตายด้วยโรคหัวใจ