เขต
ทุกเขต   เขต 1   เขต 2   เขต 3   เขต 4   เขต 5   เขต 6   เขต 7   เขต 8   เขต 9   เขต 10   เขต 11   เขต 12   เขต 13


   กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) /สตรี
1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

min:                                max:

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 )

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) /สตรี >>>

1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 )

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)

min:                                max:

4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน6.5 )

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) >>>

3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ

4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน6.5 )

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน)

min:                                max:

6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจปี 2557

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) >>>

5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ

6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจปี 2557

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคนในปีงบประมาณ 2558)

min:                                max:

8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562))

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี) >>>

7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคนในปีงบประมาณ 2558)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ

8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562))

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
9. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 30)

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)และผู้พิการ >>>

9. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 30)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   ระบบบริการปฐมภูมิ
10. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดระบบบริการปฐมภูมิ >>>

10. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   ระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ
11. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ >>>

11. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   ระบบควบคุมโรค
12. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของ (ร้อยละ 50)

min:                                max:

13. ร้อยละของอำเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญ (ร้อยละ 50) (*หมายเหตุ จังหวัดที่ติดชายแดน)

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดระบบควบคุมโรค >>>

12. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของ (ร้อยละ 50)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ

13. ร้อยละของอำเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญ (ร้อยละ 50) (*หมายเหตุ จังหวัดที่ติดชายแดน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์
14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์ >>>

14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   การป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด
15. อัตราการหยุดเสพ (remission rate)ร้อยละ 50 (เทียบเคียงกับค่ากลางที่ต่างประเทศทำได้)

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด >>>

15. อัตราการหยุดเสพ (remission rate)ร้อยละ 50 (เทียบเคียงกับค่ากลางที่ต่างประเทศทำได้)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   การบังคับใช้กฎหมาย
16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดการบังคับใช้กฎหมาย >>>

16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
17. มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ >>>

17. มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   พัฒนาบุคลากร
18. แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในระดับจังหวัด

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากร >>>

18. แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในระดับจังหวัด

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   การเงินการคลัง
19. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดการเงินการคลัง >>>

19. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   ยาและเวชภัณฑ์/พัสดุ
20.1 ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน

min:                                max:

20.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดยาและเวชภัณฑ์/พัสดุ >>>

20.1 ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ

20.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ


   ปราบปรามทุจริต
21. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย (CPI)

min:                                max:

ตารางข้อมูลตัวชี้วัดปราบปรามทุจริต >>>

21. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย (CPI)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล
เขตบริการรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตราตัวตั้ง
(A)
ตัวหาร
(B)
อัตรา
รวมทั้งประเทศ