head
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสารฯ
km
 

 

 

 

logoimage
 

image bullet กลุ่มพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ

การจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ ในลักษณะแนวราบ  ลดขั้นตอนการบริหาร แต่ละกลุ่มบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ  ผสมผสานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ/เวชสถิติ และด้านวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  มีหน้าท

ี่1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรสุขภาพระดับประเทศ
2. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด จนถึง หน่วยงาน  ระดับปฐมภูมิ ได้แก่
     2.1 ฐานจากการสำรวจข้อมูลทรัพยากรสุขภาพประจำปี ทั้งภาครัฐและ
เอกชนประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากรรายตำแหน่ง  แพทย์เฉพาะทาง  ครุภัณฑ์การแพทย์ สถานพยาบาล และการให้บริการทางการแพทย์
     2.2 ฐานข้อมูลบุคลากรรายบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขและการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง
     2.3 ฐานข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กระทรวง  ประกอบด้วย ข้อมูลจำแนกตามประเภทงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต แผนงาน โครงการ  ตามระบบ GFMIS.
     2.4 ฐานข้อมูลประเมินผลการประหยัดพลังงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ละการเชื่อมโยงข้อมูลการรายงานผลการประหยัดพลังงานในส่วนภูมิภาครายแห่ง สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน Website กระทรวงพลังงาน
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ระดับประเทศด้วยระบบการสำรวจและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
4. การบริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ร่วมทำดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการประเมินการกระจาย การใช้ทรัพยากรสุขภาพ
6. พัฒนาระบบนำเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพในรูปแบบของระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS.)
7. ศึกษาวิเคราะห์ การกระจายทรัพยากรสุขภาพ  สถานการณ์และแนวโน้ม
8. พัฒนาวิชาการและคุณภาพข้อมูล โดยให้ความรู้และพัฒนาด้านวิชาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูล ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
9. วางระบบบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูม

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล
blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1495 โทรสาร. 02-591-8627 http://healthdata.moph.go.th