head
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสารฯ
km
 

 

 

 

logoimage
 

image bullet กลุ่มพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ

การจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ ในลักษณะแนวราบ  ลดขั้นตอนการบริหาร แต่ละกลุ่มบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ  ผสมผสานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ/เวชสถิติ และด้านวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพ  มีหน้าที่

2.1       ระบบข้อมูลป่วย   โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กระทรวงทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2       พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงพยาบาล ในรูปแบบ 12 แฟ้มมาตรฐานระดับจังหวัดและส่วนกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
2.3       วิเคราะห์ ข้อมูล และออกแบบระบบการให้บริการข้อมูลผู้ป่วย
2.4       ศึกษา   วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบข้อมูลด้านบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับฐานข้อมูล และตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ
2.5       ศึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการป่วยที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งประเทศ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.6       พัฒนาวิชาการ และคุณภาพข้อมูล  ให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารระดับโรงพยาบาลให้มีความรู้และสามารถพัฒนาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
2.7       การสำรวจและวิจัย เพื่อทราบถึงการให้บริการด้านสุขภาพ     และความพึงพอใจในการให้บริการ
2.8       พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล   เพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูล
2.9       บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน   ข้อมูลการป่วย
2.10     พัฒนาวิชาการและคุณภาพข้อมูล  โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้และสามารถพัฒนาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
2.11     วางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล  และข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ
2.12     วางระบบบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.13  งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

 

link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูม

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล
blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1495 โทรสาร. 02-591-8627 http://healthdata.moph.go.th