head
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสารฯ
km
 

 

 

 

logoimage
 

image bullet กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสสุขภาพ

การจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ ในลักษณะแนวราบ  ลดขั้นตอนการบริหาร แต่ละกลุ่มบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ  ผสมผสานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ/เวชสถิติ และด้านวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ

กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสสุขภาพ  มีหน้าที่

1.       วิเคราะห์  วางแผนพัฒนา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพการจัดทำมาตรฐานรหัสทางด้านสุขภาพและมาตรฐานรหัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพ
2.       วิจัยและพัฒนารหัสมาตรฐานด้านสุขภาพวิทยาบริการ  เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้  สร้างเครื่องมือฯ ประสานงานเครือข่าย รับรองมาตรฐานคุณภาพการให้รหัสโรคของ -Coder และองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรหัสทางด้านสุขภาพ
3.       สนับสนุนผู้ใช้งาน  ได้แก่ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนการใช้งาน   ประเมินผลการใช้งาน และ ตอบปัญหาเกี่ยวกับการให้รหัสโรคต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐาน
4.      เป็นศูนย์กลางในการให้รหัสถานบริการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ  
5.       พัฒนาวิชาการและคุณภาพข้อมูล  โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้และสามารถพัฒนาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
6.      วางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล  และข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ
7.      วางระบบบำรุงรักษาฐานข้อมูล ให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูม

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล
blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1495 โทรสาร. 02-591-8627 http://healthdata.moph.go.th