head
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสารฯ
km
 

 

 

 

logoimage
 

image bullet กลุ่มพัฒนาข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ

การจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ ในลักษณะแนวราบ  ลดขั้นตอนการบริหาร แต่ละกลุ่มบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ  ผสมผสานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ/เวชสถิติ และด้านวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ  มีหน้าที่

1.         ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
2.         เป็นหน่วยประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับชาติ
3.         ศึกษา  วิเคราะห์และจัดทำแผนการวิเคราะห์ และกำหนดให้สถานบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Individual record ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถานบริการในทุกระดับ   เพื่อลดภาระในการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในระดับปฏิบัติการลง
4.         ศึกษา วิเคราะห์และวางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนรายบุคคล  ระดับจังหวัดและส่วนกลาง ตลอดจนวางแผนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสถิติ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ
5.         ศึกษา  วิเคราะห์ และกำหนดแฟ้มข้อมูลมาตรฐานสำหรับใช้ส่งออกจากฐานข้อมูลสถานบริการ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลาง
6.         วิเคราะห์ วางแผนควบคุม กำหนดแนวทาง กำกับ ดูแลและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข  ให้สามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.         วางแผนด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตามตัวชี้วัดสำคัญตามแผนงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขรายปีงบประมาณ เพื่อบูรณาการการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทรวงฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8.         วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) เพื่อการบริหารงาน  กำกับ ติดตาม    ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และกรม ตามระบบข้อมูลการบริหารงาน ติดตามและประเมินผล  (MMS) และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ของกระทรวงสาธารณสุข
9.         วิเคราะห์ และร่วมพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล สถิติด้านสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.       พัฒนาวิชาการและคุณภาพข้อมูล  โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้และสามารถพัฒนาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
11.       คำปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.       ประสานจังหวัดและเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกมิติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
13.       ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลระดับกรมในการวางแผนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพ
14.       เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.       วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดหลักเป็นรายกรม  เพื่อใช้ประเมินผลตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดหลัก  ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์  จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ
16.       พัฒนาและผลักดันให้เกิดคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด /คลังข้อมูลระดับอำเภอ
17.       กำหนดเกณฑ์ และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นวาระแห่งชาติ และพัฒนาให้เป็นระบบข้อมูลที่สามารถรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด (ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และภาพรวมของประเทศ)  เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลตามนโยบายนั้น ๆ
18.       ประสาน และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย  ต่อนานาชาติ
19.       วางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล  และข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ
20.       วางระบบบำรุงรักษาฐานข้อมูล ให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูม

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล
blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1495 โทรสาร. 02-591-8627 http://healthdata.moph.go.th