head
หน้าหลัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา    
 
house กลุ่มข้อมูลข่าวสารฯ
km
 

 

 

 

logoimage
 
bullet วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรหลักในการจัดการความรู้และเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ โดยสามารถเชื่อมโยงประสานข้อมูลสุขภาพได้อย่างเป็นเอกภาพในทุกมิติ

bullet พันธกิจ

1.  เสริมสร้างการจัดการข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เสริมสร้างระบบและกลไกในการจัดการข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  เสริมสร้างการจัดการความรู้และเครือข่ายความรู้ ด้านข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

bullet บทบาทภารกิจ

1.   พัฒนากลไกสนับสนุนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีความต่อเนื่อง  ประกอบด้วย  กลไกด้านนโยบายกลไกความร่วมมือและเครือข่าย  กลไกทางกฎหมายและข้อตกลง  กลไกด้านทรัพยากรบุคคล  และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่           
2.  บูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการบูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญ   ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ  และดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สำคัญ  และการออกแบบระบบข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ  โดยมีการบูรณาการระบบข้อมูล  ให้มีการเอื้อหรือตรวจสอบซึ่งกันและกัน   และมีความซ้ำซ้อนเท่าที่จำเป็นออกแบบระบบข้อมูลจะมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ  และน่าเชื่อถือมากที่สุด 
3.   กำหนดมาตรฐานด้านข้อมูลและพัฒนาคุณภาพข้อมูล    เพื่อการมีมาตรฐานของข้อมูลร่วมกัน 
สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล    ในระดับของฐานข้อมูล    โดยมาตรฐานหลักที่ควร 
ได้รับการพัฒนา  ได้แก่  มาตรฐานโครงสร้างของข้อมูล     มาตรฐานการจำแนกประเภทและรหัส 
มาตรฐานด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  เป็นต้น  และเพื่อพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุม 
คุณภาพของข้อมูล   ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น
4.   พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล/ข้อมูล   เพื่อการมีระบบการจัดการข้อมูล (Data management system)    ที่มีประสิทธิภาพ    สามารถรวบรวมข้อมูลจากระดับของการบันทึก
ข้อมูล  ไปสู่ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์    โดย เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย  และการบริหารจัดการโดยทั่วไป 
5.   วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพทั้งในภาพรวม     และเฉพาะ ประเด็น  สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย  และนักวิชาการที่รับผิดชอบปัญหาสุขภาพเฉพาะ โดยมีการวิเคราะห์   สังเคราะห์  และสรุปประเด็นสำคัญที่ควรจะขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย   หรือ ยุทธศาสตร์เฉพาะ
6.  วิเคราะห์และพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลและกลไกการใช้ประโยชน์  เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ  และด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งกลไกและช่องทางการนำข้อมูลข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชน์
7.   วิเคราะห์ระบบการแปลงข้อมูลข่าวสารสุขภาพ   สู่รูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสารและใช้ ประโยชน์ในการแปลงข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ได้จากระบบจัดเก็บข้อมูล      ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ และ ศึกษารูปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้  รวมทั้งประเด็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ แต่ละกลุ่ม  โดยมีรูปแบบหลัก ๆ ดังนี้ 
       7.1    รายงานสถานการณ์สุขภาพทั้งในภาพรวม  และเฉพาะประเด็น  สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ กำหนดนโยบาย   และนักวิชาการที่รับผิดชอบปัญหาสุขภาพเฉพาะ  โดยมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญที่ควรจะขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย  หรือยุทธศาสตร์เฉพาะ 
       7.2  วิเคราะห์เพื่อสรุปสถิติสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร  ในรูป  แบบของสถิติฉบับพกพา เพื่อการใช้อ้างอิงในภาพรวม 
       7.3   ฐานข้อมูลและสถิติรายละเอียดในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์  สำหรับการค้นหาข้อมูลและ การวิจัย   รวมทั้งผู้ใช้ในระดับพื้นที่  ที่ต้องใช้ข้อมูลในรายละเอียด 
       7.4   ฐานข้อมูลและสถิติรายละเอียดในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์สำหรับการค้นหาข้อมูลและการศึกษาวิจัย  รวมทั้งผู้ใช้ในระดับพื้นที่   ที่ต้องใช้ข้อมูลในรายละเอียด 
       7.5   บทวิเคราะห์สังเคราะห์เฉพาะประเด็น  เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายเฉพาะ บทความสำหรับสื่อมวลชน   และสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาชน  เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นบทความที่เข้าใจง่าย   สื่อสารอย่างตรงประเด็น  เพื่อ ความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป
8.   วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ       (Management Information System)  ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ    มีการนำเข้าข้อมูลที่จะใช้ติดตาม   ผลผลิต   ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน   โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  บ่งชี้พื้นที่และหน่วยบริการที่มีปัญหา   โดยวัตถุประสงค์ ของการเปรียบเทียบ   เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่  และเพื่อประเมินสมรรถนะของระบบบริการ   โดยระบบควรจะสามารถเลือกระดับความละเอียดของข้อมูลได้ ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับสถานพยาบาล
9.   วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำระบบข้อมูล   เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร์  (Decision Support System)   ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร์    มีการจัดการเชิงองค์ความรู้  (Intelligence unit)  ที่แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความสำคัญ  (Priority  analysis)  แนวโน้ม  (Trend analysis)   การกระจายตามพื้นที่  (Geographical analysis)   ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมาย (Group  comparison)  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  (Correlation analysis)  และประสิทธิผลของวิธีการจัดการกับปัญหา (Effectiveness  of intervention)  โดยผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพ  ไปยังหน่วยงานด้านนโยบาย
10.    ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดนโยบาย/แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ  ให้หน่วยงานในระดับปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ  Single Data  Entry  ที่กระทรวงสาธารณสุข   เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมกว่าการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบรายงาน
11.  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน  (Data  Set)  ของกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดที่สำคัญ  นิยาม   เป้าหมายการดำเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย  ราย การข้อมูล   ระบบการจัดเก็บ   ระยะเวลาในการจัดเก็บฯ  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสารสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
12.   เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนไทย  โดยการตรวจร่างกาย (Examination  Health Survey)  ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แสดงความชุกของโรคที่สำคัญ  ภาวะการเจ็บป่วย  ภาวะพิการ  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนไทย
13.  ศึกษา   วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อจัดทำดัชนีภาระโรคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศไทย
14.  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำสถิติทางการสาขาสุขภาพระดับประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการจัดการความรู้และเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ โดยสามารถเชื่อมโยงประสานข้อมูลสุขภาพได้อย่างเป็นเอกภาพในทุกมิติ

 

 

link ระบบการรายงานข้อมูล

bullet ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร กำกับ     ติดตาม (MMS)
bullet ระบบข้อมูลแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรม
bullet ระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิต สป.
    (สงป.301)

bullet ระบบข้อมูลคนต่างด้าว
bullet ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข      ปีงบประมาณ 2551
bullet ระบบรายงานข้อมูลการตาย
     สำหรับโรงพยาบาล

bullet โครงการลดการใช้พลังงาน
    ในภาคราชการ

 
book Electronic book
 
network
เครือข่ายข้อมูลสุขภาพ

blpink ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูล
   ระดับปฐมภูม

blpink ระบบเฝ้าระวัง
    สำนักระบาดวิทยา

blpink e-inspection
    สำนักตรวจและประเมินผล
blpink สำนักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
blpink สำนักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ

blpink สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
blpink สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
   สาธารณสุข

blpink ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการแพทย์
blpink สำนักงานสถิติแห่งชาติ
blpink บริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
โทร.02-590-1495 โทรสาร. 02-591-8627 http://healthdata.moph.go.th